Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury - wrzesień 2020

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego

 

Obowiązują od 1 września 2020 r.
 

Przygotowane na podstawie:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.);
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 t.j.);
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389);
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.);
 5. Przy opracowaniu procedur wykorzystano także: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. z dnia 5.08.2020 r.
 1. Organizacja pracy szkoły
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Rodzic i pracownik powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie i przechodzonej kwarantannie.
 4. W przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym.
 5. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarz, toalety, schody) poprzez ograniczenie gromadzenia się uczniów wynikające ze specyfiki szkoły (liczebność uczniów, rozkład architektoniczny).
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje od godz. 6.30 do 16.00, godziny zajęć wynikają z możliwości organizacyjnych szkoły.
 7. Ogranicza się wchodzenie do szkoły osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i wyznaczonych obszarów. Osoby te obowiązuje zasłanianie ust i nosa, noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby, u których nie występują objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Osobom przychodzącym zostanie zmierzona temperatura.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostawiają je przy wejściu do szkoły. Uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie.
 9. W wyjątkowych przypadkach rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek, wejście szkoły), jeśli spełniają zasady: brak objawów chorobowych, 1 opiekun z 1 dzieckiem, zachowanie dystansu od kolejnej osoby 1,5 m, stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają szkołę samodzielnie, a jeśli rodzic odbiera dziecko oczekuje na nie przy wejściu do budynku szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych osób.
 11. Uczeń przechodzi bezpośrednio do wyznaczonej sali (zgodnie z tygodniowym planem zajęć). Szatnie szkolne są wyłączone z użytkowania.
 12. Jeden oddział klasowy w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej dla tego oddziału sali.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych (stara szkoła). Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic dzwoni pod wskazany numer (umieszczony na drzwiach szkoły). Pani woźna przyprowadza dziecko do drzwi. Rodzic czeka na zewnątrz.
 14. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego ustalone dla zajęć lekcyjnych obowiązują również na zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach świetlicowych, także podczas zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
 15.  Jeśli to możliwe, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu.
 16. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (z zachowaniem dystansu). Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali powinny zostać zdezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Po każdych zajęciach wychowania fizycznego uczniowie powinni umyć ręce.
 17. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujęte w wewnętrznym regulaminie uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Uczniowie korzystają z biblioteki pod opieką nauczyciela polonisty bądź wychowawcy.
 18. Nauczyciel powinien organizować zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.
 19. Nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów i przeprowadza wietrzenie sali.
 20. Grupy uczniowskie korzystają z boiska, placu zabaw rotacyjnie, w jednym czasie mogą z tych obiektów korzystać różne grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 21. Uczniowie klas IV - VIII, pracownicy muszą używać indywidualnej osłony nosa i ust na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety). Nauczyciele korzystają w czasie lekcji z maseczek lub przyłbic.
 22. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
 23. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się komunikację ze szkołą poprzez telefon bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość (e-dziennik, e-mail).
 24. W szkole wyznacza się miejsce izolacji (sala nr 105) dla uczniów przejawiających objawy chorobowe, z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic ma obowiązek stawić się w  szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik, z zachowaniem minimum 2 m odległości.
 25. Dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzaniu Rad Pedagogicznych i spotkań z rodzicami w formie zdalnej (poprzez platformę Google classroom).
 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
 1. Szkoła umożliwia wszystkim wchodzący do budynku możliwość skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach wychowania fizycznego i po powrocie z zajęć lub odpoczynku na świeżym powietrzu. W miarę możliwości nauczyciel ma obowiązek dopilnować mycie rąk.
 3. Sprzęt i przedmioty w salach, na boisku, placu zabaw wykorzystywane podczas zajęć powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane, a te, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, powinny być usunięte.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów ani zabawek.
 6. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, w których są spożywane posiłki, włączników, klawiatury i innych.
 7. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle według zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 8. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia. Podczas dokonywania dezynfekcji grupa dzieci pod opieką nauczyciela przebywa poza salą.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty informujące o zasadach prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 11. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
 1. W sytuacji gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 105), zapewniając 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy są świadomi zagrożeń epidemicznych. W miarę możliwości stosuje się wobec nich rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie lub obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe. Pomieszczenie zaopatrzone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 5. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego monitorowania informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa. Osobą odpowiedzialną z ramienia szkoły jest kierownik gospodarczy szkoły.
 6. W budynku szkoły w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. W przypadku wystąpienia u ucznia, pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
 8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 10. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.
 1. Rodzice, opiekunowie prawni
 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przebywania dziecka w szkole, przyprowadzania/posyłania dziecka do szkoły zgodnie z harmonogramem zajęć i odbierania bezpośrednio po zajęciach.
 2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przy wejściu do budynku szkoły).
 3. Rodzic/opiekun  odbierający dziecko oczekuje na pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły (z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego). W szczególnych przypadkach w przedsionku szkoły mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odprowadzające dzieci, zachowując dystans społeczny wobec pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m (tylko w czasie niezbędnym na przekazanie/odebranie dziecka).
 4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
 5. Rodzice zobowiązują się do informowania na bieżąco o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia są zobligowani do nieprzyprowadzania dziecka do szkoły.
 6. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania niniejszej procedury. Rodzice zobowiązani są do informowania dziecka o zasadach higieny, przestrzegania dystansu społecznego, reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń związanych z pandemią.
 7. Rodzice zapewniają dziecku chusteczki higieniczne.
 8. Zebrania z rodzicami oraz konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej, poprzez platformę Google classroom.
 9. Minimalizuje się organizację bezpośrednich zebrań i konsultacji z rodzicami. Forma kontaktu jest zachowana poprzez e-dziennik, e-mail. Spotkania indywidualne organizowane są za zgodą dyrektora (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
 10. O przeprowadzeniu tradycyjnych zebrań (z zachowaniem reżimu sanitarnego) decyduje dyrektor szkoły.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020 r na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.
 2. W przypadku przejścia szkoły na nauczanie mieszane lub zdalne dyrektor opracowuje harmonogram dla każdego oddziału klasowego. Podczas nauczania zdalnego i mieszanego obowiązują zasady zawarte w załączniku nr 1.
 3. Procedura jest dostosowana do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych istniejących w PSP nr 31 w Opolu.
 4. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie naszego kraju.
 5. Za zachowanie reżimu sanitarnego podczas zajęć z uczniami odpowiadają bezpośrednio osoby prowadzące zajęcia lub opiekujące się uczniami.
 6. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora szkoły za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły i przez e-dziennik.
 7. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

Wersja XML